Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truncheon /ˈtrʌnʃən/  

  • noun
    plural -cheons
    [count] Brit :nightstick