Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truculence /trʌkjʊləns/  

  • Danh từ
    tính ngang ngạnh; thói hung hăng