Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có cây cối mọc; trọc
    a treeless hill
    đồi trọc