Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [singular] :timberline

    * Các từ tương tự:
    tree-lined