Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [đặc quánh] như rỉ đường
  treacly black mud
  bùn đen đặc quánh như rỉ đường
  quá đặc và ngọt (thức ăn)
  (nghĩa bóng) đường mật
  treacly words
  những lời đường mật