Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transude /træn'sju:d/  

  • Nội động từ
    thấm ra