Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transudation /trænsju'deiʃn/  

  • Danh từ
    sự rỉ ra, sự rò ra