Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transpicuous /træns'pikjuəs/  

 • Tính từ ((như) transparent)
  trong suốt
  trong trẻo, trong sạch
  (văn học) trong sáng
  a transpicuous style
  lối hành văn trong sáng