Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmogrify /trænz'mɒgrifai/  

  • Động từ
    làm biến hoá như có phép thần