Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmittal /trænz'mitl/  

  • Danh từ
    sự chuyển giao, sự truyền