Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transferral /træns'fɜ:rəl/  

  • Danh từ
    sự chuyển
    the transferral of heat from one body to another
    sự chuyển (truyền) nhiệt từ vật thể này sang vật thể khác
    sự chuyển giao quyền hành