Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendence /træn'sendəns/  

  • Danh từ
    (transcendency /træn'sendənsi/)
    sự siêu việt