Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tramontane /'træməntein/  

 • Tính từ
  bên kia núi An-pơ
  xa lạ (đối với nước Y)
  Danh từ
  người bên kia núi An-pơ
  người xa lạ (đối với nước Y)