Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phản bội

    * Các từ tương tự:
    traitorously, traitorousness