Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touchiness /tʌt∫inis/  

  • Danh từ
    tính hay tự ái
    tính dễ bị chạm lòng