Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tortuosity /,tɔ:t∫ʊ'ɒsəti/  

  • Danh từ
    sự ngoằn ngoèo, sự uốn khúc
    chỗ ngoằn ngoèo