Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torticollis /tɔ:ti'kɔlis/  

  • Danh từ
    (y học) chứng trẹo cổ