Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torridness /tɔ'riditi/  

  • Danh từ
    sức nóng cháy, sức nóng như thiêu như đốt