Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural tors
    [count] chiefly Brit :a high, rocky hill

    * Các từ tương tự:
    Torah, torch, torch singer, torch song, torchbearer, torchlight, tore, toreador, torero