Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học) cá mập xám
  Danh từ
  (Ân) khóm xoài
  Nội động từ
  nốc rượu; nghiện rượu

  * Các từ tương tự:
  topee, toper