Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tonality /təʊ'næləti/  

  • Danh từ
    (nhạc)
    khoá nhạc