Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tommy-rot /,tɒmi'rɒt/  

 • Danh từ
  chuyện vớ vẩn
  don't talk such tommy-rot!
  đừng nói chuyện vớ vẫn như thế!

  * Các từ tương tự:
  tommy rot