Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toleration /,tɒlə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự tha thứ, sự khoan dung (nhất là về mặt tôn giáo)