Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ
    Ngoại động từ
    sự trang điểm (gồm rửa ráy, ăn mặc, chải tóc)