Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chuông báo động, hiệu báo động
    (nghĩa bóng)
    sự báo nguy