Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toad-eating /'toud,i:tiɳ/  

 • Danh từ
  sự bợ đỡ
  sự ăn bám
  Tính từ
  bợ đỡ
  ăn bám