Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ số nhiều tos and fros
  sự lắc lư; sự giao động
  the to-and-fro of a pendulum
  dao động của con lắc
  sự đi qua đi lại
  sự cãi cọ; sự đôi co
  Tính từ
  lắc lư; chao qua chao lại