Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tiredness /'taiədnis/  

  • Danh từ
    sự mệt mọi
    sự chán
    tính chất nhàm chán