Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  ra vẻ ta đây (nhưng không mấy giá trị)
  a tinpot dictator
  tên độc tài ra vẻ ta đây

  * Các từ tương tự:
  tinpot