Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timidity /'timidəti/  

  • Danh từ
    tính rụt rè