Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác stick-pin, tie-tack)
    cái cặp cà vạt