Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ticklishness /'tikli∫nis/  

  • Danh từ
    tính dễ bị nhột
    sự khó giải quyết