Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ticking-off /,tikiŋ'ɒf/  

  • Danh từ
    (số nhiều tickings-off)
    sự quở trách ai một trận nên thân