Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thoughtfully /θɔ:tfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] trầm tư
    [một cách] chín chắn
    [một cách] ân cần