Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thole-pin /'θəʊlpin/  

  • Danh từ
    như thole
    xem thole