Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác thole-pin)
    cọc chèo

    * Các từ tương tự:
    thole-pin