Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thingummy /ˈɵɪŋəmi/  

  • noun
    plural -mies
    [count] chiefly Brit informal :thingamajig