Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thingamabob /ˈɵɪŋəməˌbɑːb/  

  • noun
    plural -bobs
    [count] informal :thingamajig