Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thimblerig /'θimblrig/  

  • Danh từ
    trò bài tây

    * Các từ tương tự:
    thimblerigger, thimblerigging