Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thimbleful /'θimblfʊl/  

  • Danh từ
    một tí, một chút (chất lỏng)
    just a thimbleful of sherryplease
    xin một tí rượu vang xê-rét