Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ăn trộm, ăn cắp

    * Các từ tương tự:
    thievery, thieves