Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đần độn; ngu xuẩn