Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thick-witted /'θik'skʌld/  

  • -witted) /'θik'witid/* tính từ
    ngu si, đần độn