Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

theoretically /,θiə'retikli/  

  • Phó từ
    về mặt lý thuyết