Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

testifier /'testifaiə/  

  • Danh từ
    người làm chứng, người chứng nhận