Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] yếu ớt
    [một cách] tế nhị
    [một cách] nhân hậu