Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenantless /'tenəntlis/  

  • Tính từ
    không có người thuê
    không có người ở