Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporarily /'temprərəli/  /'temprə'rerəli/

  • Phó từ
    [một cách] tạm thời, [một cách] nhất thời