Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temerarious /temə'reəriəs/  

 • Tính từ
  táo bạo, cả gan, liều lĩnh
  temerarious hypothesis
  giả thuyết táo bạo
  a temerarious act
  một hành động liều lĩnh