Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telling-off /'teliŋɒf/  

  • Danh từ
    (thường số ít)
    sự mắng mỏ, sự rầy la
    give somebody a telling-off for something
    rầy la ai về điều gì